SIF TRANSILVANIA

Societatea de Investitii Financiare Transilvania S.A. (S.I.F. Transilvania S.A.) este o societate pe actiuni care functioneaza ca o societate de investitii financiare de tip inchis infiintata prin act constitutiv, fiind incadrata conform reglementarilor C.N.V.M./A.S.F. in categoria „Alte organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) cu o politica de investitii diversificata”. Societatea este administrata in sistem dualist de catre un Directorat aflat sub controlul unui Consiliu de Supraveghere.


Capitalul social subscris si varsat insumeaza 218.428.666,40 lei si este compus din 2.184.286.664 actiuni comune, nominative si dematerializate, emise la valoarea nominala de 0,10 lei/actiune. Actiunile SIF Transilvania sunt detinute de actionari individuali (63,38%) si institutionali (36,62%), atât români cât si straini (la 29.03.2016). Actiunile sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti (simbol SIF3) incepând cu data de 01.11.1999.

S.I.F. Transilvania are ca obiectiv administrarea investitiilor din portofoliu si identificarea permanenta de oportunitati investitionale in conditiile asigurarii unui nivel rezonabil al dispersiei riscului investitional, cu scopul de a oferi actionarilor sai posibilitatea obtinerii unor performante atractive, concomitent cu sporirea capitalului investit.
S.I.F. Transilvania detine si administreaza un portofoliu investitional alcatuit din actiuni, obligatiuni  si alte instrumente financiare. Portofoliul de actiuni include pachete de actiuni detinute in 165 de societati, aproximativ jumatate din acestea fiind tranzactionate la bursa de valori. In prezent, principalele sectoare de activitate in care SIF Transilvania detine participatii sunt turismul, sectorul financiar-bancar si cel energetic. Activele totale ale societatii inregistreaza valoarea de 936,35 milioane lei, iar activul net valoarea de 862,79 milioane lei (calculate la data de 31.03.2016).
Evidenta actionarilor S.I.F. Transilvania si a actiunilor detinute de acestia este tinuta, pe baza de contract, in conditiile prevazute de lege, de catre societatea de depozitare si registru independent Depozitarul Central S.A. Bucuresti, iar serviciile de depozitare a instrumentelor financiare detinute in portofoliu sunt asigurate de catre BRD-Groupe Societe Generale. Situatiile financiare anuale ale societatii au fost auditate, pana in anul 2015, de catre auditorul financiar (statutar) PricewaterhouseCoopers Audit SRL Bucuresti. Începand cu data de 01.05.2016, prin Hotararea A.G.O.A.  nr. 1/ 28.04.2016, a fost numit pentru un mandat de trei ani auditorul financiar (statutar) Deloitte Audit SRL Bucuresti .
S.I.F. Transilvania este membra a European Private Equity & Venture Capital Association (E.V.C.A.) cu sediul in Bruxelles, a Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania (A.A.F.) si a Camerei de Comert si Industrie Brasov.

Investitii

Strategiile investitionale ale SIF Transilvania pe termen scurt si mediu au urmatoarele obiective:
1)   restructurarea portofoliului gestionat
2)   promovarea de investitii in corelare cu politica de dividend si cu nivelul lichiditatilor existente
3)   consolidarea pozitiei si imaginii societatii pe piata de capital.

Avand in vedere interesul actionarilor in construirea sustenabilitatii pe termen lung a activitatii, orientarile strategice au in vedere cresterea atractivitatii investitionale prin optimizarea potentialului de dezvoltare a societatii.

Restructurarea radicala a portofoliului de actiuni include un set de masuri cu doua directii principale, respectiv :

 • cresterea profitabilitatii societatilor din portofoliu prin optimizarea sistemelor de administrare si control, sustinerea financiara a proiectelor fezabile, monitorizarea atenta a derularii proiectelor investitionale, promovarea de politici de dividend echilibrate, promovarea principiilor de guvernanta corporatista cu accent pe evaluarea performantei si managementul riscurilor;
 • cresterea gradului de lichidizare a portofoliului prin continuarea programelor de listare a participatiilor pe piata organizata, promovarea de vanzari de participatii (minoritare si majoritare, cu deosebire din sectorul turism).

 Pe termen scurt, este foarte importanta valorificarea prioritara a participatiilor nelichide sau cu lichiditate scazuta, in defavoarea valorificarii participatiilor lichide, pentru o echilibrare a structurii portofoliului si o dezvoltare sustenabila a acestuia.

 Referitor la cel de-al doilea obiectiv, programul investitional include (fara a fi limitativ) urmatoarele masuri :

 • concentrari investitionale catre societatile cu lichiditate si potential de dividend ridicat din piata de capital. Se au in vedere in special urmatoarele sectoare :
  • sectorul energetic si de utilitati;
  • sectorul farmaceutic si chimic;
  • sectorul financiar non-bancar;
  • sector IT;
  • sectorul agricol si industria alimentara;
 • monitorizarea/achizitia de pachete de actiuni la companiile din domeniul energetic, industrial si de servicii pe care statul le va valorifica;
 • crearea de parteneriate investitionale in achizitia de participatii neperformante dar cu potential de crestere si repozitionare pe piata;
 • investitii directe in economia reala prin achizitii de emitenti in vederea restructurarii si vanzarii ulterioare, participarea la realizarea de proiecte de anvergura;
 • cresterea prudentiala a ponderii activitatilor de tip speculativ pe piata de capital;
 • diversificarea portofoliului de instrumente financiare din portofoliu;

Sustinerea investitiilor se face prin practicarea unui management eficient care promoveaza performanta, dezvoltarea de proiecte, programe de marketing aplicate in mod diferentiat segmentelor de piata vizate in scopul revitalizarii cererii, precum si o politica de administrare integrata a riscurilor.


JoomShaper